"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Pracodawca jutra

Działania

Rozwój wiedzy i wsparcie dostępu młodzieży do nauki zawodowej i do rynku pracy

 • promowanie młodych talentów w branży naukowo-technicznej,
 • organizacja i realizacja podstawowych i doskonalących szkoleń zawodowych w zakresie obróbki skrawaniem,
 • pomoc dla młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnych warunkach materialnych,
 • zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin,
 • finansowanie stypendiów i nagród dla młodzieży uzdolnionej, wyróżniającej się w nauce, a pozostającej w trudnej sytuacji materialnej,
 • zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
 • organizacja i realizacja akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiąganiu samodzielności.

Promowanie zrównoważonego rozwoju i aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo do współczesnych warunków pracy

 • organizacja i realizacja podstawowych i doskonalących szkoleń zawodowych w zakresie obróbki skrawaniem,
 • promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnianie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
 • organizacja i realizacja akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie wychowujących dzieci,
 • działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie,
 • organizacja i realizacja akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób nieaktywnych zawodowo w zdobywaniu wykształcenia i osiąganiu samodzielności.

Wspieranie instytucji oraz działalności edukacyjnej w zakresie nowoczesnych technologii mechanicznych

 • dokształcanie kadry nauczycielskiej w zakresie nowoczesnych technologii mechanicznych,
 • wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych,
 • rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności,
 • zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodych nauczycieli szkolnych i akademickich, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
 • organizacja i realizacja akcji, mających na celu wspieranie projektów zmierzających do  integracji kadry nauczycielskiej z przemysłem,
 • finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia zaplecza dydaktyczno-naukowego instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych.

Wsparcie realizacji projektów uprzemysłowienia oraz badań techniczno-jakościowych dla przemysłu mechanicznego

 • wykonywanie projektów naukowych i/lub produkcyjno-jakościowych na rzecz partnerów Fundacji,
 • organizacja i realizacja podstawowych i doskonalących szkoleń zawodowych w zakresie obróbki skrawaniem,
 • działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

  Sprawodzanie Zarządu - Uchwała Rady Nadzorczej za rok 2016


© 2015-2024 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario