"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła." William Hodding Carter

Wspieramy rozwój zawodowy w zakresie
obróbki skrawaniem i mechaniki

Pracodawca jutra

Misja

Naszą główną misją jest bycie łącznikiem między szkolnictwem zawodowym a przemysłem w celu rozpowszechniania wiedzy oraz umożliwienia znalezienia pracy młodym ludziom lub osobom, chcącym podnosić kwalifikacje w przemyśle mechanicznym w Polsce.


Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy z organizacjami, instytucjami i władzami odpowiedzialnymi za poprawę relacji między szkolnictwem zawodowym a przemysłem, zwłaszcza w zakresie rewaloryzacji fundamentalnych wartości społecznych takich, jak: praca zawodowa, szacunek, tolerancja, uczenie się przez całe życie, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska.

Nasze działania określa kodeks etyczny oparty o pięć najważniejszych dla nas wartości:

  • Szacunek (le respect) – dla pracy, dla siebie i drugiego człowieka
  • Odpowiedzialność (la responsablilite) – za siebie, za drugiego człowieka, za środowisko
  • Odwaga (l’audace) – w podejmowaniu wyzwań, które niesie życie, w dążeniu do celu, w obronie słusznych idei
  • Zaangażowanie (l’engagement) – w każdy aspekt życia, we własny rozwój, ale i w rozwój drugiego człowieka oraz środowiska, w którym żyjemy
  • Samodzielność (l’independance) – niezależność, siła, podążanie w wyznaczonym kierunku z wiarą, optymizmem i pewnością

 Statut fundacji


© 2015-2024 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario